پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
جستجو :
  اعضای مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكي

اعضاء مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي
 

 

 

دکترنعمت بیلان

رئیس مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي

   cv
 دکتر مژگان بهشید  معاون مرکزتحقیقات و آموزش پزشکی    cv
دکتر سعیده غفاری فر  معاون مرکزتحقیقات و آموزش پزشکی CV
دکتر راحله سلطانی  عضو هیات علمی پژوهشی مرکز    

دکترسوسن حسنزاده سلماسی

مشاور رئیس مرکز

   cv

 فریبا سالک رنجبرزاده

 مدیر پژوهش مرکز

   CV

نازیلا متربصون

مسئول سایت مرکز

nmotarabesoon@gmail.com  

    

 اعضاء شوراي پژوهشی  
                                

                                                   

ا

دكتر نعمت بیلان

   CV

دكتر ابوالقاسم امینی

  CV 

دکتر جعفرصادق تبریزی

   CV

دکتر محمداصغری جعفرآبادی

  CV 

دکترمرتضی قوجازاده

   CV

دکتررضاپورعباس

   CV

دکترمسلم نجفی

   CV

دکتر رضاغفاری

   CV

دکترسوسن حسنزاده

   CV

دکترمهستی علیزاده

   CV

دکترعبدالرضا شقاقی

   CV

مهندس احمد پور عباس 

  CV 

دکتر مژگان بهشید 

   CV

دکترسعید رحیمی 

   CV

دکتر نسرین مالکی

   CV

دکتراسکندر فتحی آذر         

   CV

 دکتر بابک عبدی نیا

   CV  دکتر سعیده غفاری فر     CV
 دکتر رعنا کیهان منش    cv       

اعضاء هیات موسس

 

دکتر سعید دستگیری

 

دکتر سوسن حسن زاده

 

دکتر ابوالقاسم امینی

 

دکتر علی فخاری

 

دکتر ناصرصفایی