چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
  برچسب شده با مرکز تحقیقات
مطالب/ قابل توجه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی و اعضای محترم هیات علمی                            
      تغییر affliction گروه اموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
سه شنبه 3 بهمن 1396
مطالب/ صورت جلسات تصویب عنوان پایاننامه های ارشد آموزش پزشکی                            
      صورت جلسات تصویب عنوان پایاننامه های ارشد آموزش پزشکی
يکشنبه 21 آبان 1396
مطالب/ برگزاری جلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی                            
      برگزاری جلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
يکشنبه 21 آبان 1396
مطالب/ تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز                            
      تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز
پنجشنبه 21 بهمن 1395
مطالب/ برگزاری جلسه نهایی ارزیابی بیرونی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی                            
      جلسه نهایی ارزیابی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی با هدف
سه شنبه 12 مرداد 1395
مطالب/ ارائه مشاوره علمی در زمینه پژوهش در آموزش                            
      مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ...
چهارشنبه 6 مرداد 1395
مطالب/ برگزاری اولین جلسه ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی                            
      برگزاری اولین جلسه ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
سه شنبه 29 تير 1395
محتوا/ آگهی ها                            
     
يکشنبه 29 آبان 1390
صفحات/ طرحهای ارائه شده                            
     
سه شنبه 10 خرداد 1390
صفحات/ اعضای مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكي                            
     
سه شنبه 10 خرداد 1390