جمعه 4 خرداد 1397 -
جستجو :
  اولویهای پژوهشی

فراخوان پذيرش طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش علوم پزشكي

 

مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي تبريز در نظر دارد در راستاي حمايت از پاياننامه ها وطرح هاي پژوهشي اصيل وكمك به ارتقاء جايگاه علمي دانشگاه به مقالات چاپ شده در مجلات ...... و مجلات علمي پژوهشي مصوب كه نتايج طرح هاي پژوهشي انجام شده را در حوزه آموزش علوم پزشكي را گزارش نمايد جايزه تشويقي علاوه بر جايزه مصوب  شوراي پژوهشي دانشكده اهدا نمايد. شرط برخورداري از جايزه تشويقي درج نام مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي  تبريز به عنوان محل حمايت نويسنده خواهد بود. همچنين اعضاء هيئت علمي مركز آمادگي لازم براي ارائه مشاوره و راهنمايي جهت تسهيل چاپ مقالت همكاران محترم در مجلات معتبر علمي را اعلام ميدارند. خواهشمند است جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفن 04113373446 تماس حاصل فرمائيد.

 

 

اولويت هاي پژوهشي

محور اساتيد

1-      عوامل موثر بر امنيت شغلي اساتيد

2-      عوامل موثر بر ايجاد انگيزش آموزشي در اساتيد

3-      وضعيت موجود اخلاق حرفه اي وتطبيق با وضعيت مطلوب آن در جامعه

4-      عملكرد اساتيد (آموزشي، پژوهشي)

5-      راهكارهاي ارتقاء  توانمندي هاي اساتيد

6-      نظام دانش پژوهشي در دانشگاه و ارائه راهكار در كيفيت آن

7-      ارتقاء سطح مهارتهاي ارتباطي بين استاد ودانشجو

 

محور دانش آموختگان

1-      تقويت انگيزه تحصيلي در فراگيران

2-      نيازهاي حرفه اي وآموزشي دانشجويان در مقاطع مختلف

3-      توانمندي دانش آموختگان در انجام وظايف حرفه اي پس از فراغت از تحصيل

4-      مشكلات تحصيلي وآموزشي  دانشجويان

 

حيطه سلامت

1-      نظام سلامت (مديريت ، اولويت ها و ارزشيابي حيطه هاي آموزشي)

2-      آموزش پزشكي، توانمند سازي پژوهشي و بازآموزي

 

محور نيازهاي جامعه

1-      نيازسنجي آموزشي در زمينه آموزش پزشكي پاسخگو از اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2-      راهكارهاي ترويج آموزشي در عرصه هاي مختلف (جامعه، خانواده، سرپايي، اطاق عمل بخش) در دانشگاه علوم پزشكي تبريز

3-      نيازسنجي و تطبيق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي جامعه

 

نظام آموزشي

1-      انتظارات از دانش آموختگان در دانشگاه وتطابق آن با رويكردهاي آموزشي

2-      هماهنگي، هم پوشاني و تعارضات بين رشته اي در دانشگاه

3-      نيازهاي دانشگاه براي ايجاد رشته هاي جديد

4-      روش ها وراهكارهاي بهبود كيفيت در آموزش باليني و پايه

5-      راه كارهاي افزايش اثربخشي آموزش باليني وپايه

 

ارزشيابي

1-      تحليل نظام ارزشيابي  برنامه هاي آموزشي در دانشگاه

2-      ارزيابي اعضاء هيئت علمي  در گروه هاي آموزشي (از نظر دانشجويان ، همكاران وخودارزيابي) و مقايسه آنها با هم

3-      ارزشيابي محيط هاي يادگيري در رشته هاي مختلف علوم پزشكي در دانشگاه و تعيين معيارهاي معتبر

4-      استفاده گروه هاي  آموزشي از روش هاي ارزيابي يا گروه هاي باليني

5-      استفاده گروه هاي  آموزشي از روش هاي ارزيابي

 

اقتصاد آموزش

1-              هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم سرانه آموزشي در رشته ها و مقاطع مختلف و راههاي كاهش هزينه وافزايش بهره وري

 

فنون و رسانه هاي آموزشي

1-      شاخص هاي كيفيت آموزش الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2-      مقايسه اثربخشي شيوه هاي گوناگون آموزش الكترونيكي

3-      ارائه الگوي يادگيري الكترونيكي آموزش پزشكي

4-      طراحي و آماده سازي بسته هاي آموزش الكترونيكي

5-      راهكارهاي فناوري اطلاعات در آموزش پزشكي

 

مديريت و رهبري در آموزش پزشكي

1-      استفاده مديران گروه هاي آموزشي از شيوه هاي نوين مديريت آموزشي(كيزن)

2-      شيوه هاي مديريت در بيمارستان هاي آموزشي

3-      راهكارهاي ترويج و استفاده از مديريت اثربخش در دانشگاه

 

آموزش اخلاق حرفه اي

1-      بايدهاي اخلاق حرفه اي در علوم پزشكي

2-      چالش هاي اخلاقي در نظام آموزشي كشور

3-      آموزش اخلاق حرفه اي وچالشها

4-      تناقضات اخلاق حرفه اي در آموزش علم پزشكي و راهكارهاي مواجهه با آنها